ایران معاصر

سیاست دنیای غریبی است. برای بقاء در این دنیا آدم ها دست کارهای ناجوانمردانه ای می زنند.از حذف رقیب با ترور شخصی و شخصیتی  گرفته تا زندانی کردن و شکنجه دادن مخالفان کارهایی است که افراد خودخواه با انجام آن ها سعی در حفظ و بقاء خود در عرصه سیاسی می کنند.

  یکی از راهکار هایی که سیاستمداران در مواقع بحران مقبولیت انجام می دهند فدا کردن مهره کوچک برای حفظ مهره مهمتر است. به اینصورت که مهره کوچک را مقصر تمامی جنایت ها ناکامی های موجود قلمداد می کنند با اینکه تاثیر اصلی در این رویداد ها با مهره مهمتر بوده است.

با مجازات مهره کوچک توسط مهره مهمتر ، این گزاره در افکار عمومی ایجاد می شود مهره مهمتر کارآمد است و نیاز به حذف ندارد. این دقیقا همان کاری بود که شاه با هویدا و نصیری در آخرین سال حکومتش کرد.

شاید علاقه داشته باشید


بهایی گری

دسته بندی : پهلوی

احترام

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها