ایران معاصر

در زمان محمدرضا درآمد نفتی ایران افزایش یافت و همین افزایش ثروت فرصت خوبی شد برای محمدرضا که غرق در تجملات شود.

او لباسهای فاخر میپوشید برای کاخش وسایل خارجی را به قیمت گزاف میخرید، جشن های بزرگ میگرفت و برای مراسمات مختلف بسیار خرج میکرد.

تمام این کارها برای نشان دادن از قدرت است اما برای چه؟

برای اینکه دلیل این کارهای محمدرضا را متوجه بشوید باید به این نکته توجه داشته باشید که او به دنبال تحسین دیگران بود به بیانی دیگر او از کودکی دوست داشت که در کانون توجهات قرار بگیرد و این نمایش قدرت برای همین بود. او میخواست که بین مردم ایران مورد تشویق قرار بگیرد و گویا وقتی هوراها را میشنید یا عکسش را در همه جا میدید یا نمایش شوهای سلطنتی را میدید باور میکرد که بین مردم محبوب است.

دیدگاه ها