ایران معاصر

اولین وسیله ای که کودکان بعد از ورود به  مدرسه برای نوشتن به کار می گیرند مداد است.از نوشتن حروف شروع می کنند و سپس کلمات و جملات را با مداد می نگارند.پایین ترین سطح سواد ، سواد خواندن و نوشتن است که در سال های آغازین تحصیل به دانش آموزان آموزش داده می شود.

تلخی ماجرا آنجاست که در سال 1354 نصف مردم ایران بی سواد کامل بودند ؛ یعنی حتی در عمرشان شاید یکبار هم مداد دست نگرفته باشند. البته شاید یکبار دستشان به جوهر خورده باشد. زمانی که می خواستند جنازه فرزندانشان را از سردخانه تحویل بگیرند. فرزندانی که گلوله یا شنکجه آنان را به اینجا کشانده است.

دیدگاه ها