ایران معاصر

در دوره پهلوی، درباریان مستقیما با قاچاق مواد مخدر در ارتباط بودند. کلان ترین قاچاقچی مواد مخدر درایران به نام دایی قاسم بود که در دژ محکم خود در همدان دستگیر شد. مادر فرح از او وال می کند که چطور تا این زمان پلیس از همچین دژ محکمی بی اطلاع بوده؟ فرح گفت: دایی قاسم ک فروشنده عمده در همه این سالها بوده و تریاک های متعلق به اشرف و غلامرضا پهلوی را در جهان توزیع می کرده. هم قبل و هم پس از کشف تریاک در ایران اشرف و غلامرضا دارای صد ها هکتار زمینهای مزروعی بوده که انحصارا در آنها تریاک کشت می شد.[1] در ضمن اشرف و غلامرضا تنها از کشت تریاک قاچاق نمی کردند، بلکه، با همکاری فرمانده ژاندارمری کل کشور تریاک های مکشوفه را از قاچاقچیان مرزی هم تملک کرده و صاحب می شدند.[2]

[1] دخترم فرح، ص239

[2] دخترم فرح، ص240

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها