ایران معاصر

دستگاه قضایی هر کشور مسئول رسیدگی به شکایات راجع به آن در محدوده اختیاراتش می باشد. البته گاهی در قوانین پیش بینی می شود که فرد یا افراد خاصی در دوره محدود یا غیر محدود دارای مصونیت قضایی باشند.این مصونیت ها معمولا به افراد دارای مسئولیت بالا در دوره مسئولیتشان اعطاء می شود.

اما از حقارت های یک کشور است که فردی از کشوری دیگر ، در آن جا مرتکب جرمی شود و آن کشور نتواند آن فرد را در دادگاه خود محاکمه و محکوم کند. به عبارت رسمی تر به این نوع مصونیت قصایی کاپیتولاسیون می گویند.

ایران نیز این حقارت را درک کرده است. اولین بار در قرارداد ترکمانچای عباس میرزا با امضای خود کاپیتولاسیون را برای شهروندان روس به رسمیت شناخت. بار دیگر با تصویب مجلس شورای ملی این مصونیت به اتباع آمریکایی اعطاء شد.

شاه هم اگر توسط یک آمریکایی کشته می شد دادگاه ایرانی حق نداشت این فرد را محاکمه کند.مصونیتی که برای خود شاه هم ننگین بود.

دیدگاه ها