ایران معاصر

تصور کنید در خانه خود نشسته اید و ناگهان چند نفر از مردم غریبه وارد خانه تان میشوند و بدون توجهبه شما به اتاقی میروند تا با هم صحبت کنند.

عکس العمل طبیعی شما اینست که به آنها اعتراض کنید و خشمگین بشوید حتی اگر آنها از شما قدرت بیشتری داشته باشند چرا که خانه تان حریم شماست.

اما وقتی روسای جمهور کشور های متفقین بدون هماهنگی وارد ایران شدند و کنفرانسی را تشکیل دادند و حتی به دیدار محمدررضا نیز نرفتند، محمدرضا خودش شخصا به دیدار آنها رفت و چند هدیه نیز به آنها داد و بعد از چند دقیقه صحبت آنجا را ترک کرد.

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها