ایران معاصر

جمعه صبح مردم گروه گروه برای تظاهرات به میدان ژاله رفتند.

چندین هزار نفر جمع شده بودند. نیرو های امنیتی به مردم میگفتند که حکومت نظامی است اما مردم متفرق نمیشدند.

نگهان صدایی در بیسیم پیچید: مردم را محاصره کنید.

مردم از چهار طرف محاصره شدند و راه فرار نداشتند.

فرمان شلیک اعلام شد و سربازان شروع به تیراندازی کردند. مردم میخواستند فرار کنند اما راهی برای فرار نبود.

در این جمعه خونین چند صد نفر کشته و چند هزار نفر مجروع شدند.

از این رفتارها میتوان فهمید که آیا هدف حکومت خدمت به مردم بوده یا شهوت قدرت و ثروت…

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها