ایران معاصر

در روز هفدهم شهریورماه سال 1357، بعد از سیزدهم و شانزدهم همان ماه، این بار میدان ژاله، شاهد قتل عام مردم تهران بود از طرف رژیم ستمکار پهلوی که پس از آن واقعه خونین، این سلطنت خونخوار به احتضار افتاد  و چند ماه بعد به کلی ازبین رفت. میدان ژاله هنوز هم در همان تابستان 57 باقی مانده با همان خون هایی که ضامن جمهوری اسلامی شدند. خون هایی که بعد از چند روز تظاهرات پی در پی به اوج خود رسیدند و از بدن های مطهر شهدای آن روز زمین را گلگون کردند.

دیدگاه ها