ایران معاصر

لوله ها از چاه تا بندر کشیده شده بود. نفت کش ها دانه به دانه می آمدند و بارگیری می کردند. تجارت نفت  در این چند سال سود سرشاری را راهی خزانه می کرد. قیمت نفت نسبت به قبل چندین برابر شده بود و می توانست به خوبی در راه توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.

اما دولت راه بهتری را برای خرج آن یافته بود. قسمت اعظمی از این پول را صرف خرید های بی فایده و غیر کارشناسی تسلیحات نظامی از کشور های مختلف می کرد. بخشی دیگر را برای هزینه های سرسام آور دربار کنار می گذاشت و در آخر مقداری را برای بی نصیب نماندن کفتار ها و لاشخور ها باقی گذاشت.

اینگونه بود که ثروتی خدادادی ، صرف میل دولت شاهنشاهی شد.

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها