ایران معاصر

پرون به هیچ وجه برای محمدرضا احترام قائل نبود. او محمدرضا گاهی به محمدرضا میگفت که تو ارزش حرف زدن نداری و از این قبیل بی احترامی ها بسیار زیاد بود. اما محمدرضا تنها عکس العملش این بود که چند روزی با او قهر میکرد.

پرون آنقدر نفوذش بالا بود که حتی دوست های محمدرضا را نیز خودش انتخاب میکرد.

او شخصا تقی امامی و امیرعلائی را وارد زندگی محمدرضا کرد و از آنها خواسته بود که هر چه میبینند را به او خبر بدهند.

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها