ایران معاصر

مسئله شهوت پرستی شاه ایران فقط به داخل ایران ختم نمی شد جوری کنستانتین پادشاه یونان برای دریافت امتیاز از ایران، هربار که به ایران سفر می کرد چند دختر زیبا روی را نیز به همراه خود می آورد. یکی از خصوصیات شاه اکتفا نکردن به جنس مخالف بود.

ارنست پرون از دوستان شاه بود که در سوییس با وی آشنا شده بود. وی همراه با شاه به ایران آمد، و از نظر سن و سال چند سالی از شاه بزرگتر بود و به عنوان مشاور در دربار شاه بیست سال حضور داشت.در ارتباط رابطه جنسی وی با شاه شایعات مختلفی وجود داشته که در سال پنجاه و هفت پس از پیروزی انقلاب کتابی تحت عنوان ارنست پرون، شوهر شاه به زبان فارسی چاپ شد. البته می توان با استناد به بعضی از خاطرات ثریا همسر دوم شاه، درباره ارنست پرون، به حقیقت ارتباط وی با شاه پی برد.[1]

[1] دربار به روایت دربار، ص15

دیدگاه ها