ایران معاصر

وظیفه مطبوعات روشنگری و شفافیت است

اما مطبوعات در زمان شاه فقط متبوعات شاه بود یعنی هر چیزی که به تبع شاه خوش میامد منتشر میشد.

شاه که بسیار خودشیفته بود در سال 1350 به دنبال عظمت طلبی خویش بود. رسانه های گروهی کشور نیز عظمت غیرحقیقی  شاه را تبیلغ میکردند. آنقدر تبلیغ ها زیاد بود که حتی خود شاه نیز باور کرده بود.

ساواک به ناشران روزنامه ها دستور داده بود که همه روزه بایستی فعالیت های زوج سلطنتی تیتر صفحه اول روزنامه باشد.

لذا روزنامه ها مجبور بودند فعالیت ها و صحبت های شاه را بدون توجه به اینکه اهمیتی داشته باشند منتشر کنند.

اینگونه بود که واقعیات جامعه به هیچ وجه منتشر نمیشد و مطبوعات فقط متعلق به تبع شاه بود

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها