ایران معاصر

در زمان پهلوی حتی فرماندهان نظامی نیز به شاه وفادار نبودند. در صورتی که در این زمان فرماندهان نظامی قدرت زیادی داشتند و اموال مردم را به زور تصاحب میکردند و قانونی نبود تا جلودارشان شود.

به عنوان مثال میتوان به یکی از فرماندهان نظامی به نام بوذر جهرمی اشاره کرد.

بوذر جهرمی یک گروهبان بی سواد بود. او به دستور رضاخان املاک مردم را در شهریار تصاحب می کرد و زمین های زیادی را به نام خود زد.

اما زمانی که رضاخان میخواست از ایران فرار کند و نیاز به بنزین داشت تا به اصفهان برسد جهرمی از دادن بنزین به رضاخان جلوگیری میکرد در حالی که حدود 80 هزار حلب در اختیار داشت.

سرانجام با اصرار های محمدرضا حاضر شد به رضاخان 5 حلب بنزین بدهد.

دیدگاه ها