ایران معاصر

پرون بعد از حسین فردوست صمیمی ترین دوست شاه بود.

پرون روحیات زنانه داشت و بعد از رفتن رضاخان علنا همجنس باز بودن خودش را ابراز میکرد. او در رابطه اش نقش زن را اجرا میکرد.

پرون چندنفر را با اینکه فقیر بودند و درجه اجتماعی بالایی نداشتند وارد زندگی محمدرضا کرد. یکی تقی امامی و دیگری امیرعلائی.

طبق گفته خود او این دو شخص هر دو همجنس باز بودند و حتی امیرعلائی رفیق جنسی خود پرون بوده است. البته پرون با شخص معینی رابطه نداشت و هر شب یکنفر را در سطح عمله و کارگر پیدا میکرد و به او پول کلانی میداد تا با او رابطه داشته باشد.

شاید علاقه داشته باشید


بنده آن

دسته بندی : پهلوی

پدر و پسر

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها