ایران معاصر

کتابی را از دوران زمامت پیامبراسلام – صلوات الله علیه و آله – برداشتم و کنار کتابی دربارۀ تاریخ حکومت پهلوی گذاشتم. مدام ورق می زدم و کتاب ها خسته از من. تکاپو در پوچی. در هر چیزی که از پیامبر – صلوات الله علیه و آله – می خواندم محبت و احترام آکنده بود. انفجار عشق. سوی دیگر اما ، بوی شیطان می داد. رایحۀ تحقیر. خواندم خودکامه ای اسیر در زندان تن، مردمی را برای هیچ ، برای پوچ بر زمین ذلت می کشید. دیگر بس است !! کتاب تاریخ ام شرمسار شد. من هم. آن روز بود که دریافتم که هیچ کس دیگری را تحقیر نمی کند مگر آن که حقارت از تمام منافذ روح و پیکرش سرازیر باشد.

دیدگاه ها