ایران معاصر

در سالهای حکومت پهلوی تهران قلب ایران بود و قلب تهران کاخ سعد آباد. کاخی که در آن رضا خان زندگی میکرد و اوامر حکومتی را از آنجا میداد.

این کاخ که مهمترین مکان در کشور است محل زندگی جاسوس های انگلیسی بود که تمام کاخ را پر کرده بودند.

تمامی خدمه کاخ جاسوس بودند. طبییعی است که در این لانه جاسوسی هیچ اقدامی نمیشود که ذره ای صدمه به انگلیس زده شود و منافع آنها به خطر بیافتد. اینگونه کشور یک مستعمره غیر رسمی برای انگلیس بود.

شاید اگر در آن ایام دانشجوها میخواستند لانه جاسوسی را تسخیر کنند به جای سفارت آمریکا به سمت کاخ سعدآباد میرفتند.

شاید علاقه داشته باشید


باور

دسته بندی : پهلوی

غرور

دسته بندی : پهلوی

نقاب

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها