ایران معاصر

اردشیر زاهدی در زمان حکومت محمدرضا مسئول امور خارجه بود.

وزارت امور خارجه در تهران بود. بسیاری از جوانانی که در خارج از کشور تحصیل میکردند مجبور بودند که به این وزارت خانه بیایند.

زاهدی ترتیبی داده بود که دختران جوان و جذاب به جای مراجعه به وزارت خارجه، به کاخ شخصی اش در کرج مراجعه کنند.

زاهدی هم دختران را در اختیار مقامات و افسران قرار میداد و مشکلشان را حل میکرد.

شاید علاقه داشته باشید


احترام

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها