ایران معاصر

بــا آغــاز ریاســت جمهوری بیــل کلینتــون در اول بهمــن 1370 و تحــت تأثیــر لابــی یهــودی در آمریــکا و همچنیــن موضــع حمایتــی شــدید از اســرائیل و فرآینــد صلــح خاورمیانــه از کنفرانــس مادریــد در پاییــز ســال 1370سیاســت تحریــم و تهدیــد علیــه ، ایــران از ســوی آمریــکا تشــدید شــد. از ایــن پــس، سیاســت موازنــه ی قــوا بیــن ایــران و عــراق بــه مهــار دوگانــه ایــران و عــراق تغییــر یافــت

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها