ایران معاصر

ایــن موضــع رســمی بــه تدریــج و بــا ســیر پیروزی هــای ایــران در عملیــات فتح المبیــن و بیت المقــدس، بــه گونــه ای علنــی تغییــر یافــت. در واقــع پیروزی هــای ایــران در نبــرد بــا عــراق بــر نگرانــی آمریــکا افــزود. بدیــن ترتیــب، آمریــکا از ایــن پــس در صحنــه ی عملــی جنــگ، نقــش بیشــتر و شــاید روتــری را بــر عهــده گرفــت و بــه اقداماتــی از جملــه برقــراری و عادی ســازی رابطــه و حتــی حمایــت تســلیحاتی از عــراق روی آورد؛

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها