ایران معاصر

از آنجــا کــه جمهــوری اسلــامی ایــران بــر مواضــع انقلابــی اسلــامی خویــش در حمایــت از فلســطین پافشــاری کــرد، در آبــان 1374 کنگره ی آمریکا بودجه ی 18 میلیــون دلاری بــرای ســرنگونی جمهــوری اســلامی تخصیــص داد، ســپس کلینتــون نیــز، در تاریــخ 14مرداد 1375 قانــون مجــازات علیــه ایــران و. لیبــی را، کــه بــه تصویــب کنگــره رســیده بــود، امضــا کــرد

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها