ایران معاصر

هبری خطاب به مسئولین ارشد و سران کشور اعم از مسئولین دولتی و سایر قوا این موضوع را الزام می‌کنند که آن جوانان دانا و مؤمنی‌که گفته شده را شناسایی کنید و کار را به ایشان بسپارید.ایشان به دولت تأکید می‌کنند گروه‌هایی از جوانان مؤمن و دانا در داخل دولت کار را به دست گیرند. به نظر من به طور مستقیم مخاطبین ایشان وزرا هستند که بایستی زمینه‌ی حضور جوانان را در داخل دولت فراهم کنند
دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها